Podoby ženy

"Podoby Ženy"

 

Čo nás čaká?

Práca s hlinou. Sebapoznavaci proces. Workshop je zameraný na uvoľnenie a naviazanie vnútorneho dialógu so ženou, ktorú nosíme, prezentujeme navonok, či naopak chránime.

 

Workshop budeme realizovať pod záštitou Asociácie slovenských arteterapeutov.

 

KEDY: 24. 02. 2019, nedeľa, 09:00 – 14:00

Min. počet účastníkov: 10

KDE: Anaháta Zvolen, Hviezdoslavova 22, (zo zadu, vo dvore plavárne)

CENA: 29,- €

PREVEDIE VÁS: Andrea Geseová

Rezervácia cez rezervačný systém v úvode našej stránky www.anahata.sk . Rezervácia sa považuje za úplnú až po uhradení poplatku za workshop.

 

 

Čosi o mne : Andrea Geseová, členka  Asociácie slovenských  arteterapeutov -  ASA. Andrea má ukončené štúdium na PF UK v Bratislave v odbore výtvarná výchova. Pracovala ako učiteľka umeleckých predmetov na SOŠ v Hlohovci. Po ukončení akreditovaného vzdelávania v arteterapii začala viesť Ateliér v Trnave. Jej víziou je, aby arteterapia bola zaradená medzi akreditovaný študijný odbor. Je presvedčená, že arteterapeutický ateliér je potrebný na každej škole, v sociálnych zariadeniach, nemocniciach, ale aj vo firmách, kde pomáha pri riešení konfliktov a personálnych vzťahov. Ako arteterapeutka pracuje s deťmi, mladistvými a dospelými v individuálnej a skupinovej terapii.

mail : ajkagese@gmail.com    tel. 0910 970 580

 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení ceny workshopu. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 21.02.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 29,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 24022019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY: 
Pri odhlásení sa do 21.02.2019  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 21.02.2019 je poplatok nevratný ale  je možné poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.